عوامل برنامه :

کارگردان : جلال قربانی
افق روشن (گیاهان دارویی)
تولید سال 1382   مرکز لرستان

این برنامه به معرفی دکتر صالح نیا کار آفرین نمونه کشور و تهیه گیاهان دارویی میپردازد.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال