عوامل برنامه :

کارگردان : طاهر مام عزیزی
افق روشن (کارآفرین آقای حسن زاده)
تولید سال 1392   مرکز مهاباد

در این برنامه که در ساختار مستند گزارشی به مدت 30 دقیقه ارایه شده است به معرفی آقای حسن زاده(مدیر شرکت تولیدی شه‌وین) پرداخته شده است.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال