عوامل برنامه :

کارگردان : حميدرضا اميري
افق روشن (لامپ هاي كم مصرف)
تولید سال 1392   مرکز یزد

برنامه اي در خصوص كارآفرين برتر در صنعت توليد لامپ هاي كم مصرف كه كارخانه توليدي آن در شهرستان اردكان است.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال