عوامل برنامه :

کارگردان : مهناز عالمی
افق روشن(کارآفرین دکتر علی شاهمرادی)
تولید سال 1392   مرکز زنجان

برنامه مستندی است که از روند شروع و رشد یکی از جوانان موفق عرصه کشاورزی و صنعت استان زنجان و آقای دکتر علی شاهمرادی می پردازد.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال