عوامل برنامه :

کارگردان : حمید نارنج پور حمید نارنج پور

گوینده: افشین حسین خانی


افق روشن( کارآفرین علي عظيمي فرد)
تولید سال 1392   مرکز خوزستان

این برنامه به معرفی علي عظيمي فرد، طراح فناوری برترِ سيستم تله متريِ انتقال اطلاعات و شبكه سازي ديتا از طريق خطوط لوله فلزي و پلي اتيلن حامل نفت و گاز به نقاط کور مخابراتی میپردازد.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال