عوامل برنامه :

کارگردان : مریم مستوفی
افق روشن (صنایع دستی)
تولید سال 1392   مرکز کرمان

این برنامه به معرفی کارافرینان برتر استان ، صنایع دستی واحیای انهاو نقشی که درپیشرفت اقتصادی خانواده و جامعه و استان دارند می پردازد

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال