عوامل برنامه :

کارگردان : مهدیه احترامی
افق روشن (کارگاه تولیدی لباس)
تولید سال 1392   مرکز خلیج فارس

این برنامه به کارآفرینی خانمی در خلیج فارس که کارگاه تولیدی لباس دارد،می پردازد.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال