عوامل برنامه :

کارگردان : مهدیه احترامی
افق روشن (پرورش میگو)
تولید سال 1392   مرکز خلیج فارس

این برنامه به چگونگی پرورش میگو در زمین های لم یزرع می پردازد.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال