عوامل برنامه :

کارگردان : جلال قربانی
افق روشن(سنگ ساختمانی)
تولید سال 1392   مرکز لرستان

معرفی یکی از کار آفرین های برتر استان لرستان که از ضایعات شیشه نوعی سنگ ساختمانی با کیفیت برتر تولید می نماید

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال