عوامل برنامه :

کارگردان : محسن ساسانی
افق روشن (کارآفرین آقای عسگری)
تولید سال 1392   مرکز مرکزی

این برنامه به معرفی یک خانواده کارآفرین در استان مرکزی می پردازد. خانواده آقای عسکری در زمینه پرورش و تکثیر ماهی های زینتی فعالیت می کند...

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال