عوامل برنامه :

کارگردان : مریم مستوفی
افق روشن (کارآفرین اقای ابوالحسنی)
تولید سال 1393   مرکز کرمان

این برنامه به معرفی کارافرینان برتر ونقش انهادربهبود وپیشرفت اقتصادی استان میپردازد.اقای ابوالحسنی کارافرینی است که کارگاه شیلنگ سازی داردو....

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال