عوامل برنامه :

کارگردان : مریم مستوفی
افق روشن (معرفی کارافرینان برتر)
تولید سال 1393   مرکز کرمان

این برنامه به معرفی کارافرینان برتر استان و نقش انها درپیشرفت اقتصادی خانواده وجامعه می پردازد

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال