عوامل برنامه :

کارگردان : مریم امینی

گوینده: محمدربیع جهانگیری


افق روشن(کارآفرین فریبرز قنبری)
تولید سال 1392   مرکز ایلام

این برنامه به معرفی آقای فریبرز قنبری به عنوان مخترع و کارآفرین نمونه در حوزه it در شهر ایلام می¬پردازد.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال