عوامل برنامه :

کارگردان : پوریا بابایی
افق روشن (شرکت تک مازیار)
تولید سال 1392   مرکز کرمانشاه

این برنامه به یکی از شرکتهای دانش بنیان استان کرمانشاه بنام نگاه تک مازیار از شرکتهای زیر مجموعه پارک علم و فناوری جهاد دانشگاهی استان می پردازد.این شرکت تولید کننده سیستم آبیاری پنهان شونده مشول بکار است.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال