عوامل برنامه :

کارگردان : محمد کمالی

گوینده: محمد رضا نهاوندی فر


افق روشن (کارآفرین مهندس قلعه قافی)
تولید سال 1392   مرکز خراسان رضوی

مهندس قلعه قافی به همراه همکارانش اقدام به تولید چراغهای کم مصرف با تکنولوژی پک سری کرده و نوآوریهای فراوانی در این زمینه و صنایع وابسته داشته و وی با اختراع چندین دستگاه از جمله دستگاه تصفیه هوا از چندین کشور تقاضا داشته و چند نمایشگاه خارجی هم شرکت داشته......

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال