عوامل برنامه :

کارگردان : زینب اسمی
افق روشن (کارآفرین آقای سعادت)
تولید سال 1392   مرکز آذربایجان غربی

این برنامه به مصاحبه با آقاي سعادت صادر كننده نمونه فراوردهاي نفتي و بازيافت روغن هاي كاركرده صنعتي و توليد انواع روغن موتور و روغن هاي صنعتي و ضد يخ و صادرات اين محصول به كشورهاي مختلف می پردازد.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال