عوامل برنامه :

کارگردان : سولماز ملکی
افق روشن (کشاورزی و دامداری و زنبورداری)
تولید سال 1392   مرکز اردبیل

زنان روستای کلخوران که با مدیریت خانمی کارآفرین به کارهای مختلف تولیدی اعم از کشاورزی و دامداری و زنبورداری می پردازند.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال