عوامل برنامه :

کارگردان : سولماز ملکی سولماز ملکی
افق روشن (قارچ)
تولید سال 1392   مرکز اردبیل

دو نفر کارافرین که با راه اندازی کارخانه ای اقدام به تولید قارج و ترشی قارچ برای اولین بار در خاورمیانه کرده اند و برای عده ی زیادی نیز اشتغال ایجاد کرده اند.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال