عوامل برنامه :

کارگردان : اسماعیل حسین زاده
افق روشن (کارآفرین غلامرضاعلی پور)
تولید سال 1392   مرکز فارس

غلامرضاعلی پور اهل شهرستان فسا با ایجادگلخانه های چندطبقه وبومی کردن گونه های غیربومی گلهای زینتی ضمن ارزآوری وصرفه جویی برای چندین نفرایجاداشتغال نموده است.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال