عوامل برنامه :

کارگردان : سونیا سعادتفر
افق روشن (کارآفرین حسین رحمانی)
تولید سال 1392   مرکز گلستان

معرفی کارآفرین استان گلستان آقای حسین رحمانی ، دکتر دامپزشکی، فارغ التحصیل از دانشگاه تهران یکی از بزرگترین تولید کنندگان دارو و مکمل های غذایی دام و طیور و آبزیان در سطح کشور ،ایشان 200 نفر را به صورت مستقیم و 200 را به صورت غیرمستقیم مشغول به کار کرده است.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال