عوامل برنامه :

کارگردان : مهدی آذری
افق روشن (کارآفرین آقای محبوبی)
تولید سال 1392   مرکز گیلان

این برنامه به معرفی آقای محبوبی مخترع چوب مصنوعی ( سازنده چوب مصنوعی از ضایعات کشاورزی ) می پردازد.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال