عوامل برنامه :

کارگردان : مهدی آذری مهدی آذری
افق روشن (کارآفرین دکتر حمید اقلی)
تولید سال 1392   مرکز گیلان

این برنامه به معرفی دکتر حمید اقلی ( پدر گیاه استویا ، وارد کننده ، پرورش دهنده و فراوری استویا) می پردازد.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال