عوامل برنامه :

کارگردان : مهدی آذری
افق روشن ( بازیهای رایانه ای)
تولید سال 1392   مرکز گیلان

این برنامه به معرفی گروه بازی سازی ( طراحی و تولید بازیهای رایانه ای با موضوع محلی و بومی) در استان گیلان می پردازد.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال