عوامل برنامه :

کارگردان : رضا بحرایی

گوینده: غلامرضا جمشیدی


آوای کتاب (شکوفه های سربی)
تولید سال 1392   مرکز کرمانشاه

در این نمایش بخشی از کتاب شکوفه های سربی بنام بخش چیزی شبیه پرواز بصورت نمایش درآمده است.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال