عوامل برنامه :

کارگردان : شهرام میکائیلی

گوینده: شهرام میکائیلی


آوای کتاب (هیزم فروش)
تولید سال 1392   مرکز مهاباد

مردی هیزم فروش کوهستان محل زندگی خود را به علت فقر مالی ترک کرده و برای کسب و کار به منطقه ای گرمسیر میرود و به طور مرتب برای زن و بچه اش پول می فرستد و ...

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال