عوامل برنامه :

کارگردان : معصومه ناصری

گوینده: راضیه حسینی


آوای کتاب (امیدواری)
تولید سال 1392   مرکز خلیج فارس

این برنامه شامل دو قصه می باشد که به موضوع امیدواری برای مادران می پردازد.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال