عوامل برنامه :

کارگردان : سکینه پیرامی

گوینده: باقر بارانی


آوای کتاب (نامه ها)
تولید سال 1392   مرکز خراسان جنوبی

« آوای کتاب » عنوان برنامه ای است که نوعی کتاب صوتی است و به بازخوانی داستان های زیبا و جذاب می پردازد . در این برنامه داستان « نامه ها» نوشته مرحوم بزرگ علوی بازخوانی می شود. «نامه ها» در مورد قاضی ظالم و سنگدلی است که به خاطر خوشبختی تنها دخترش شیرین از هیچ امری فروگذار نیست و بخاطر او دست به هر کاری می زند و حتی ناعدالتی های زیادی در حق مردم مظلومی می نماید. اما زمانی که شیرین بزرگ می شود، قاضی نامه های مشکوکی را دریافت می کند که این نامه ها یادآور گذشته سیاه او بوده است. شیرین تحت تاثیر این نامه ها چهره واقعی پدرش را می شناسد و از خانه می گریزد و بقیه ماجرا.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال