عوامل برنامه :گوینده: سپیده دریایی


آوای کتاب ( پیمان جوانمردی )
تولید سال 1392   مرکز سمنان

این برنامه به روایت داستان پیمان جوانمردی یا حلف الفضول و ماجراهای آن می پردازد.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال