عوامل برنامه :

کارگردان : محسن دلیران

گوینده: مهدی باتقوا


آوای کتاب (کتاب کتری و قوری)
تولید سال 1391   مرکز اصفهان

این برنامه به معرفی یکی از داستانهای کتاب آوازهای زنده رود نوشته عبدالرضا تیموری تحت عنوان کتری و قوری سیاه می پردازد، که به کارکردن دانش آموزان در فصل تابستان به موقع تعطیلی مدارس پرداخته شده است.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال