عوامل برنامه :

کارگردان : مجتبی طالبی

گوینده: داود سعیدی


آوای کتاب(سیره مدیریتی امام خمینی (ره))
تولید سال 1392   مرکز گلستان

این برنامه به بیان روایت گونه سیره مدیریتی امام خمینی (ره) با زبانی ساده ! برگرفته از کتاب خاطرات نزدیک امام خمینی (ره) می پردازد.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال
 
عالی خوب متوسط ضعیف
ثبت نظر

سایر قصه ها و حکایات های معارفی