عوامل برنامه :

کارگردان : معصومه ناصری

گوینده: راضیه حسینی


آوای کتاب (ماجرای پنیرفروش)
تولید سال 1392   مرکز خلیج فارس

این برنامه به نقل ماجرای پنیرفروشی که می خواهدپنیرخودرابه حاکم بدهد می پردازد.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال