عوامل برنامه :

کارگردان : معصومه ناصری

گوینده: راضیه حسینی


آوای کتاب (آدم طماع)
تولید سال 1392   مرکز خلیج فارس

این برنامه ماجرای آدم طماعی که زندگی وفرزندخودرابراثرمال خواهی ازدست می دهد...

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال