عوامل برنامه :

کارگردان : رضا داداشی

گوینده: آمنه پاکدامن


آوای کتاب (نویسنده زهرا باقری)
تولید سال 1392   مرکز قزوین

ماجرای بازرگانی در کشور مصر که برای امرار و معاش زندگی با مشکلاتی مواجه می شود و در ادامه ماجرا مجبور به ترک شهر خود می شود.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال