عوامل برنامه :

کارگردان : مجتبی طالبی

گوینده: داود سعیدی


آوای کتاب (چون شهاب )
تولید سال 1392   مرکز گلستان

روایتی داستان گونه از دفاع مقدس که براساس زندگی ، خاطرات و روایات شهادت سرداران شهید نگارش شده است.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال