عوامل برنامه :

کارگردان : نجمه حاج حسینی

گوینده: سعید اکبرزاده


آوای کتاب (نویسنده هوشنگ مرادی کرمانی)
تولید سال 1392   مرکز کرمان

کتاب لبخند انار مجموعه داستانی زیبا در مورد پدر هاست. داستان لبخند انار داستان یک مدیر مدرسه. داستان های تک درخت داستان یک شاعر. و داستان های دیگر بابا های دیگر را به تصویر می کشد. ما هر کداممان با یکی از همین بابا هایی که میخوانیم سر و کار داشته ایم، حداقل با مدیرش حتما سرو کار داشته ایم. هوشنگ مرادی کرمانی ضمن داستان نویسی و داستان پردازی برای کودکان و نوجوانان به آنها درس می آموزد و برایشان از گذشته ای تعریف می کند که خودش و بعضی از ما ها در آن زندگی کرده ایم. و این اثر را به بابا ها تقدیم میکند تا آنها هم بخوانند و دوران خود را فراموش نکنند، زندگی را قدر دانند و به یاد کودکی خویش بیفتند. در آن سفر کنند و لذت کودکی را یکبار دیگر تجربه کنند.-در اوای کتاب ماروایت قصه شعرتازه رو میشنویم

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال