عوامل برنامه :

کارگردان : صدیقه کاظمی

گوینده: محمد خوش اخلاق


آوای کتاب (جانباز حسین مردی)
تولید سال 1392   مرکز کیش

این برنامه به خاطرات زندگی حسین مردی آزاده ی جانباز از دوران 8 سال دفاع مقدس می پرددازد.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال