عوامل برنامه :

کارگردان : کامیار جان احمدی

گوینده: زهرا حسن زاده


آوای کتاب( نویسنده مریم شجاعی نیا)
تولید سال 1392   مرکز لرستان

در این برنامه به معرفی کتاب « برای گونگادین بهشت نیست» . نوشته علی میر دریکوندی ترجمه صالح یار می پردازد. علی میر دریکوندی روستا زاده لرستانی که در عین بی سوادی به فراگیری سواد می پردازد و انگلیسی را نزد انگلیسی ها در زمان جنگ دوم جهانی فرا می گیرد و دو کتاب می نویسد و همین اثر است و کاندید نوبل ادبی در انگلستان می شود..

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال