عوامل برنامه :

کارگردان : طاهر مام عزیزی

گوینده: تارا امیری


آوای کتاب (نویسنده قادر فتاحی قاضی)
تولید سال 1392   مرکز مهاباد

شیخی با نام "شیخ صنعان" بود که بسیار عبادت می کرد و در راه حق به کمال رسیده بود. چهارصد مرید داشت و هر کس که مرید او می شد یک لحظه از عبادت غافل نمی شد. تمام آداب عبادت و طریقت را انجام می داد و نفسش حق بود و کرامات بسیاری داشت. اگرچه او از نظر دینی از مقام بالایی برخوردار بود اما چند شب پیاپی در خواب دید که به روم رفته و بتی را سجده می کند، چون این خواب را می بیند، متوجه و هوشیار می شود که آزمون سختی در راه است .اگرچه او از نظر دینی او از مقام بالایی برخوردار بود اما چند شب پیاپی در خواب دید که به روم رفته و بتی را سجده می کند، چون این خواب را می بیند، متوجه و هوشیار می شود که آزمون سختی در راه است ...

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال