عوامل برنامه :

کارگردان : مهران بحرايي

گوینده: زهره شيرين بيان


آوای کتاب (نویسنده معصومه آباد )
تولید سال 1392   مرکز کرمانشاه

اين برنامه به قسمتي از مجله داستان روزنامه همشهري شماره پياپي 46 مرداد 1393 بنام زمزمه ديوارها نوشته معصومه آباد مي پردازد.اين داستان درخصوص زنان اسير در جنگ تحميلي ميباشد.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال