عوامل برنامه :

کارگردان : محمد ولی زاده
آوای کتاب (نویسنده مهرداد صدقی )
تولید سال 1393   مرکز خراسان شمالی

محسن راوی داستان پسرکوچک خانواده است که باشیطنت های خود همه را شاکی کرده ودر ادامه....

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال