عوامل برنامه :

کارگردان : سکینه حسنی
تهیه کننده : سکینه حسنی
گوینده: طاهره رحماندوست


آوای کتاب (افسانه مینا و پلنگ)
تولید سال 1392   مرکز مازندران

داستان مینا وپلنگ از افسانه های مهم استان مازندران است که سینه به سینه نقل شده و آن حکایت پلنگی است که عاشق صدای دختر یکی از روستاهای چالوس گردیده وبه سبب آن این دو عاشق هم می شوند ....

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال