عوامل برنامه :

کارگردان : حسین شاهمیرزایی
افق روشن(شرکت ما شین سازی دقایق)
تولید سال 1392   مرکز مرکزی

این برنامه به معرفی یکی از شرکت های تولیدی(شرکت ما شین سازی دقایق) در شهر اراک می پردازد.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال