عوامل برنامه :

کارگردان : زینب اسمی
افق روشن( کارخانه نساجی)
تولید سال 1392   مرکز آذربایجان غربی

این برنامه به گزارش ازكارخانه نساجي خوي می پردازد.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال