عوامل برنامه :

کارگردان : مجتبي حاجي وندايي
افق روشن (کارآفرینان برتر چالدران)
تولید سال 1392   مرکز آذربایجان غربی

این برنامه به مصاحبه با كارآفرين نمونه شهرستان چالدران می پردازد.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال