عوامل برنامه :

کارگردان : علی اصغر ذبیحی




افق روشن (تجهیزات برق و الکترونیک )
تولید سال 1392   مرکز بوشهر

آقای علیرضا زنگنه نژاد مبتکر و کارآفرینی است که در حوزه تجهیزات برق و الکترونیک ، اتوماسیون صنعتی ، سیستم هوادهی استخرها و غذا ده اتوماتیک ، سایت های پرورش میگو و تجهیزات مرتبط فعالیت دارد که سعی شده ویژگی ها ، خصوصیات ، کیفیت برتر ، ارزآوری و موفقیت های این کارآفرین شناخته شده و عاملی باشد بر تشویق سرمایه داران و جوانان به امراشتغال و تولید ملی .

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال