عوامل برنامه :

کارگردان : حسین توسلی
افق روشن(کارگاه تولید دستگاه های صنعتی)
تولید سال 1392   مرکز قزوین

گزارشگر برنامه به سمت شهر صنعتی حرکت می کند برای حضور در کارگاه تولید دستگاه های صنعتی که مخترع دستگاهی برای کمک به کشاورزی استان است

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال