عوامل برنامه :

کارگردان : کورش دهخدانیا

گوینده: علی جباری فرد


افق روشن (کارآفرین رها ساکتیان)
تولید سال 1392   مرکز قزوین

گفتگو با خانم رها ساکتیان کارآفرین برتر کشور در بخش مشاغل خانگی که از موفقیتشان در کار و زندگی گفتند و گفتگو با مدیر عامل شرکت پیناور گستر لاویچ آقای ذولقدر در کارگاه پاکسازی،گفتگو با مسئول کارگاه شستشو آقای ویس کرمی، گفتگو با مسئول آزمایشگاه خانم نظر پور، گفتگو با مسئول بسته بندی خانم معصوم خانی، گفتگو با مسئول بخش سرخ کن خانم مقدم و آشنایی با روند تهیه و تولید محصول تولیدی این شرکت و ویژگی آن در بکارگیری 100 زن بی سرپرست.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال