عوامل برنامه :

کارگردان : محمد ابراهیم سامعی
افق روشن (آقای جعفری)
تولید سال 1392   مرکز همدان

در این برنامه ذوب آهن آلیاژ ملایر که توسط آقای جعفری راه اندازی شده به مخاطب شناسانده می شود.قابل ذکر است که اولین ذوب آهن آلیاژ ی در ایران توسط آقای جعفری راه اندازی شده است.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال