عوامل برنامه :

کارگردان : مریم مستوفی
افق روشن (شالبافی)
تولید سال 1392   مرکز کرمان

این برنامه به معرفی کارافرینی می پردازدکه هنراصیل وقدیمی شالبافی را آموزش داده وتولیدکننده هم میباشد

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال