عوامل برنامه :

کارگردان : محمد کمالی
افق روشن (شرکت فنی مهندسی )
تولید سال 1392   مرکز خراسان رضوی

اقدام چهار جوان مشهدی نسبت به ایجاد شرکت فنی مهندسی از سال 86 که موفقیتهای فوق العاده ای در کشور به دست آورده اند.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال